No photo has been submitted for the contest. Be the first!

NEDERLANDS

INDIENEN FOTO'S

 • De wedstrijd staat open voor professionele en amateurfotografen maar beoogt een kwalitatief/artistiek niveau.
 • Het thema van de foto's 'Lens op de mens' impliceert dat de foto's te maken moeten hebben met mensen en dit in de ruime zin van het woord. De foto's kunnen gaan van reportage- tot kunstfoto's. Zowel artistieke als documentaire portretten komen in aanmerking.
 • Iedere fotograaf mag maximaal 10 foto’s insturen.
 • De foto’s mogen niet ingestuurd zijn bij een vorige editie van Lens op de Mens.
 • De fotograaf betaalt 20 euro per ingezonden foto om te delen in de kosten.
 • Inschrijven kan vanaf 12 oktober 2020.
 • De inschrijvingstermijn wordt afgesloten op 7 februari 2021 om middernacht.
 • De foto’s worden op hun fotografische kwaliteiten geselecteerd door een internationale jury. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 • Het auteursrecht op alle ingestuurde foto’s blijft eigendom van de houder van deze rechten. Daarbuiten behoudt het Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw zich het recht voor om, zonder vergoeding, alle ingestuurde beelden tentoon te stellen en te gebruiken voor publicitaire doeleinden i.v.m. deze en toekomstige wedstrijden en projecten georganiseerd door Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw.
 • Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke verplichtingen t.o.v. de gefotografeerde personen.
 • Elke deelnemer verplicht er zich toe de nodige toelating van de afgebeelde perso(o)n(en) ontvangen te hebben en het portretrecht te kunnen bewijzen.
 • De foto’s dienen ingeleverd te worden in jpg-formaat, compressie Hoog (10-12). De langste zijde van de foto dient 50 cm (= 5906 pixels bij 300 dpi) te zijn.
 • De naamgeving van ieder fotobestand moet als volgt samengesteld worden:
  Naam van de fotograaf_Voornaam_volgnummer.jpg  (bijvoorbeeld: Janssens_Jan_01.jpg)
 • Er mogen geen zichtbare namen, gekleurde randen of eender welke tekst of logo in of rond de foto staan. Het moet een zuiver beeld zijn. In de bestandsnaam moet de naam van de fotograaf uiteraard wel voorkomen.
 • Na afbraak van de tentoonstelling kan de fotograaf zijn/haar foto's komen afhalen op vooraf bepaalde dagen en uren die gecommuniceerd zullen worden via deze site en/of email. Indien de fotograaf zijn/haar foto's niet afhaalt, blijven de prints automatisch eigendom van de organisatie en kunnen ze deel uitmaken van een reizende tentoonstelling. Omwille van organisatorische redenen worden foto’s niet opgestuurd.

TENTOONSTELLING

 • De geselecteerde foto's worden geprint opgenomen in de tentoonstelling.
 • De geselecteerde foto’s worden door de organisatie zonder verdere kosten voor de deelnemer afgedrukt.
 • De naam van de fotograaf wordt door de organisatie onder iedere foto aangebracht. Onder de foto kunnen logo's van partners en sponsors aangebracht worden.
 • Foto's kunnen omwille van ethische redenen (pornografische, seksistische, politieke of aanstootgevende reden,...) geweigerd worden.

PRIJZEN

De geselecteerde foto's doen automatisch mee aan een wedstrijd. De prijzen zijn ereprijzen zijnde awards in verschillende categorieën:

 • Awards amateurfotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 • Awards professionele fotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 • Prijs voor beloftevolle jonge fotograaf beneden de 30 jaar
 • Prijs voor de beste 'Coronafoto', de foto die de invloed van de coronapandemie op 'de mens' het meest treffend weergeeft
 • Publieksprijs: Bezoekers aan de tentoonstelling krijgen de kans om te stemmen op hun favoriete foto.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Een inschrijving wordt pas definitief na de registratie van de deelnemer, de ontvangst van de foto's en de betaling van 20 euro per ingezonden foto.
 • Na de betaling van 20 euro per ingezonden foto kan de deelnemer nog altijd extra foto's toevoegen of foto's verwijderen en vervangen door andere foto's.
 • Indien het uiteindelijke aantal ingestuurde foto's hoger is dan het aantal waarvoor oorspronkelijk betaald werd dan is een bijkomende betaling van 20 euro per extra foto vereist om een geldige deelname te verzekeren.
 • Indien het uiteindelijke aantal ingestuurde foto's lager is dan het aantal waarvoor oorspronkelijk betaald werd dan kan de deelnemer het teveel betaalde bedrag NIET terugvorderen.
 • De deelnemers gaan akkoord met het reglement bij deelname.
 • Door zich te registreren op de site van het festival en door het opladen van zijn/haar foto's, geeft de fotograaf de toestemming om deze foto's te gebruiken in het kader van het internationaal fotofestival Lens op de Mens.
 • Uw inschrijving wordt pas aanvaard na ontvangst van de foto's, het invullen van het inschrijvingsformulier en de betaling.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over het verloop en de uitslag van de jureringen wordt er geen correspondentie gevoerd.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt het recht de wedstrijd uit te stellen of te annuleren, of géén foto uit te kiezen indien de omstandigheden dat vereisen.
 • Deelnemers worden via e-mail geïnformeerd of hun foto's al dan niet door de jury geselecteerd werden voor de tentoonstelling.

 

ENGLISH

SUBMITTING PHOTOS

 • The competition is open for professional and amateur photographers of a high level.
 • The theme of the photos is ‘Lens op de mens’ meaning that photos have to be about people in the large meaning of the word. For example, photos can represent documentaries or art.
 • Every photographer can upload a maximum of 10 photos. The photographer has to pay 20 euro for every photo uploaded to share costs.
 • The submission period starts October 12th, 2020 and ends February 7th, 2021 at midnight.
 • Photos are selected by an international jury depending on photographic qualities. It is not possible to appeal against their decision.
 • The copyright of all images submitted remains with the copyright holder. However the Pelt Photo Festival ‘Lens op de Mens’ reserves the right to use any of the images submitted, without payment, for display and publicity purposes for this and future Pelt Photo Festival projects. It is vital that the candidate obtains the permission of the client and/or the copyright holder and any relevant model release forms, where appropriate before submitting the work.
 • After registration on the website of the festival the photo files can be uploaded to the festival.
 • Photos have to be submitted as jpg-files, compression High (10-12). The longest side of the pictures must be 50 cm (= 5906 pixels at 300 dpi).
 • The filename must be composed as: Name_First Name_number.jpg
  for example: Johnsson_John_1
 • When the festival is finished and the exhibition is dismantled, the photographer can collect all photos. This will be between 10 and 20 October 2021 at set days and times. These will be advised at a future date. If the photographer doesn’t collect the photos, they will automatically become property of the organization. Photos selected for other exhibitions can’t be collected by the photographer.

EXHIBITION

 • The selected photos will be printed by the organization without any extra cost to the participating photographer and exhibited during the open air exhibition.
 • The name of the photographer will be displayed under each photo. Logos of partners and sponsors can also be included under the photo.
 • Photos can be selected by the organisation and may be passed on to other exhibitions. These photos will remain property of the organization. We will notify the selected photographers by email.
 • Any indecent or pornographic photos will be refused by the organization.

PRIZES

The selected photos are automatically entered into a competition. Prizes are awarded in different categories.

 • Awards for amateur photographers
  • gold
  • silver
  • bronze
  • honorable mentioning
 • Awards for professional photographers
  • gold
  • silver
  • bronze
  • honorable mentioning
 • Prize for the most promising photographer younger than 30 years old.
 • Prize for the best 'Corona Photo', the photo that most strikingly depicts the influence of the Corona pandemic on 'people'
 • Prize of the public: visitors to the exhibition will have the chance to vote for their favourite photo

GENERAL RULES

 • A registration will only become definitive after the registration of the participant, upload of the photos and payment of 20 euros per photo submitted.
 • After paying 20 euros per photo submitted, the participant can still add extra photos or remove photos and replace them with other photos.
 • If the final number of photos submitted is higher than the number originally paid for, an additional payment of 20 euros per additional photo is required to ensure valid participation.
 • If the final number of photos submitted is lower than the number originally paid for, the participant CANNOT reclaim the overpaid amount.
 • By submitting the photos and completing the registration form the photographer gives permission for the submitted photos to be used at the international photo festival ‘Lens op de Mens’.
 • Participants agree to all rules when submitting photos.
 • The jury’s decisions are final and uncontested. There’s no correspondence about the course and outcome of the judging.
 • Lens op de Mens - Photo Festival Pelt vzw reserves the right to postpone or cancel the competition, or not to choose a photo if the circumstances so require.
 • Participants will be informed by email whether or not their photos have been selected by the jury for the exhibition.

FRANÇAIS

OBJET DU CONCOURS

 • Le concours au titre de ‘Lens op de Mens’ est ouvert pour tous les photographes professionnels et amateurs, mais envisage un niveau qualitatif.
 • Le thème du concours ‘Lens op de Mens’ est le portrait humain au sens le plus large du mot. Sont autorisés le noir et blanc, le monochrome, la couleur. Les images peuvent varier du reportage aux photos d’art. Les portraits artistiques ainsi que documentaires sont admissibles.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

 • Chaque photographe peut télécharger un maximum de cinq photos. Le photographe paye 20 euros par photo téléchargée comme frais de participation.
 • La date limite pour le téléchargement des photos est le 7 février 2021.
 • Les photos seront évaluées et sélectionnées à base de leurs qualités photographiques par un jury international de photographes professionnels reconnus. Les décisions du jury ne sont pas susceptibles de recours
 • Le photographe conserve tous ses droits d’auteur. ​Il vous sera obligatoire d’avoir une autorisation signée pour les personnes représentées afin de permettre au festival photo de reproduire et de publier gratuitement les photos dans le cadre de la promotion actuelle et future du festival ‘Lens op de Mens’. Cette autorisation est sous la seule responsabilité de l’auteur.
 • Après le remplissage du formulaire d’inscription les photos peuvent être téléchargées au festival photo de Pelt.
 • Les images seront envoyées au format jpg en 5906 pixels (50 cm) sur leur plus grande longueur avec une compression à environ 10 à Photoshop.
 • Il faut également renommer les fichiers avec votre nom et prénom, suivi du numéro d’ordre.
  Exemple : Dupont_André_01
 • Après la clôture du festival les photographes peuvent récupérer leurs photos imprimées au Centre Culturel Palethe de Pelt. Les dates et les heures exactes seront communiquées à une date ultérieure. Les photos non récupérées restent la propriété du festival.
 • Les photos sélectionnées pour l’exposition itinérante ne peuvent pas être récupérées par les photographes.

L’EXPOSITION

 • Les photos sélectionnées seront exposées dans les rues et places de la ville de Pelt.
 • Les photos sélectionnées seront imprimées par l’organisation sans frais additionnels pour les participants.
 • Le nom du photographe, son pays d’origine et son adresse web seront apposés sous chaque photo, ainsi que les logos des partenaires et des sponsors du festival.
 • Un nombre de photos sera sélectionné pour une exposition itinérante. Ces photos restent la propriété de l’organisation du festival. Les photographes seront informés de bon temps par e-mail sur ce sujet.
 • Les photos contenant des éléments pornographiques, racistes, offensants ou choquants peuvent être refusées par l’organisation.

PRIX

Toutes les photos sélectionnées sont éligibles pour gagner un des prix d’honneur du festival.

 • Catégorie photographes amateurs:
  • Argent
  • Argent
  • Bronze
  • Mention d’honneur
 • Catégorie photographes professionels:
  • Or
  • Argent
  • Bronze
  • Mention d’honneur
 • Prix pour le jeune photographe le plus prometteur de moins de 30 ans
 • Prix ​​pour la meilleure 'Photo Corona'', la photo qui illustre le mieux l'influence de la pandémie Corona sur l'homme
 • Prix du publique: Les visiteurs du festival seront invités à voter pour leur photo favorite

CONDITIONS GÉNÉRALES

 • ​Par le téléchargement de ses photos et le remplissage du formulaire d’inscription le photographe donne la permission aux organisateurs d’utiliser ses photos dans le cadre du festival photo international ‘Lens op de Mens’.
 • Lens op de Mens – Photo Festival Pelt asbl se réserve le droit de disqualifier les participants si elle estime que ces conditions du concours ne sont pas respectées.
 • Votre inscription n’est acceptée qu’après le téléchargement de vos photos et le complètement du formulaire d’inscription et après le paiement des frais de participation.
 • Après avoir payé 20 euros par photo soumise, le participant peut encore ajouter des photos supplémentaires ou supprimer des photos et les remplacer par d'autres photos.
 • Si le nombre final de photos soumises est supérieur au nombre initialement payé, un paiement supplémentaire de 20 euros par photo supplémentaire est requis pour garantir une participation valide.
 • Si le nombre final de photos soumises est inférieur au nombre initialement payé, le participant NE PEUT PAS récupérer le montant payé en trop.
 • Toute participation implique l’acceptation complète et entière du présent règlement.
 • Les décisions du jury sont définitives et incontestables. Aucune correspondance n’aura lieu sur l’état d’avancement et les résultats des arrêts.
 • Lens op de Mens – Photo Festival Pelt asbl se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours, ou de ne pas choisir une photo si les circonstances l’exigent.
 • Les participants seront informés par e-mail si leurs photos ont été sélectionnées ou non par le jury pour l'exposition.