U kunt maximaal 10 foto(´s) toevoegen.
U hebt al toegevoegd 0 foto(´s) toevoegen.
Personal details:
Foto details:
Lens op de Mens – Fotofestival Pelt vzw | Beknopte versie privacyverklaring Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lens op de Mens – Fotofestival Pelt vzw, Notenlaan 10, 3900 Pelt, info@fotofestivalpelt.be, voor deelnemersbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om een tweejaarlijks fotofestival te organiseren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@fotofestivalpelt.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op https://fotofestivalpelt.be/nl/privacverklaring/ Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw | Concise version of the privacy statement Your personal data is processed by Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw, Notenlaan 10, 3900 Pelt, info@fotofestivalpelt.be, for participant management and organization of activities based on the contractual relationship as a result of your registration and to keep you informed about our activities (direct marketing) based on our legitimate interest to organise a biennial photo festival. If you do not want us to process your data with a view to direct marketing, it is sufficient to inform us at info@fotofestivalpelt.be. Via that address you can always ask what data we process about you and correct it or have it erased, or ask us to transfer it. A more comprehensive overview of our policy on the processing of personal data can be found at https://fotofestivalpelt.be/en/privacy-statement/ Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw | Version concise de la déclaration de confidentialité Vos données personnelles sont traitées par Lens op de Mens - Fotofestival Pelt vzw, Notenlaan 10, 3900 Pelt, info@fotofestivalpelt.be, pour la gestion des participants et l'organisation d'activités basées sur la relation contractuelle à la suite de votre inscription et pour vous tenir informé sur nos activités (marketing direct) basées sur notre intérêt légitime d'organiser un festival photo biennal. Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données en vue d'un marketing direct, il suffit de nous en informer à info@fotofestivalpelt.be. Via cette adresse, vous pouvez toujours demander quelles données nous traitons à votre sujet et les corriger ou les faire effacer, ou nous demander de les transférer. Un aperçu plus complet de notre politique de traitement des données personnelles est disponible sur https://fotofestivalpelt.be/nl/declaration-de-confidentialite/